Словник - довідник

Абсолютне - те, що існує через себе, отже самостійне, безумовне за своєю суттю і безвідносне до будь-чого, незалежне, алей «досконале», «логічно завершене».

Абстрагування - прийом мислення, що передбачає відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення від їхніх другорядних властивостей і відносин та виділення загальної ознаки, що характеризує клас предметів.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) - комплекс технічних, програмних та методичних засобів, які обслуговують робоче місце фахівця, що забезпечує здійснення інформаційної діяльності, інформаційної взаємодії та доступ до інформаційних ресурсів.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) викладача / учня - сукупність засобів обчислювальної техніки та програмно-апаратних засобів, призначена для роботи однієї людини.

Автоматизована система управління (АСУ) - система управління будь-яким об'єктом, в якій людина бере безпосередню участь. Сучасна АСУ передбачає наявність у своєму складі комп'ютерів різної потужності, з'єднаних каналами зв'язку.

Адміністратор системи - особа, яка керує інформаційною системою взаємодії з користувачами, що забезпечує надійність функціонування. Часто використовують термін «сисадмін», від англ. system administrator.

Адміністратор комп'ютерної мережі - особа або група осіб, що займаються поточним управлінням мережі і перспективою її розвитку. Основні функції: забезпечення надійності функціонування, визначення та видача адрес і паролів доступу, забезпечення взаємодії з іншими мережами, взаємодія з адміністраторами бази даних та ін. Інструмент управління - система мережевого управління.

Адміністратор бази даних - особа або група осіб, що займаються поточним управлінням бази даних і відповідають за технологію її роботи. Основні функції: забезпечення надійності функціонування, підтримки цілісності, забезпечення санкціонованого доступу, реструктуризація, актуалізація даних та ін. Інструмент управління - спеціальні програми.

Академік - академічне звання дійсних членів НАН та галузевих академій України: найвище вчене звання, яке мають особи, обрані до Академій наук.

Аксіома - твердження, положення, що приймаються без доведення.

Актуальність теми - сучасність, злободенність, важливість будь-чого на даний момент і в даній ситуації для вирішення даної проблеми.

Алгоритм - система правил для розв´язування певного типу задач.

Альтруїзм - етичний принцип, що полягає в безкорисливому прагненні до діяльності на благо інших в протилежність егоїзму.

Аналіз - розчленування цілого на складові частини (сторони, ознаки, властивості, відносин) з метою їх детального вивчення.

Аналогія - міркування, в яких із подібності двох об´єктів за окремими ознаками робиться висновок про їх подібність і по інших ознаках. Використовується при висуненні гіпотез, дає поштовх до висловлювання припущень.

Анкетування - один із засобів письмового опитування значної кількості респондентів за повною схемою анкети або опитувального листа.

Анотація - короткі відомості про книгу, статтю, монографію.

Апорія - суперечність в міркуванні, яка здається непереборною.
Архіватор – це програма, що здійснює упакування одного і більш файлів в архів або серію архівів, для зручності переносу або збереження, а також розпакування архівів. Більшість архиваторів використовують стиснення без втрат для зменшення розміру архіву. Найпростіші архіватори просто послідовно поєднують вміст файлів в архів. Стиснення даних, як правило, відбувається значно повільніше, ніж зворотна операція. Характеристики архіваторів:1) за ступенем стиснення; 2) по швидкості стиснення. Характеристики архіваторів - зворотньо залежні величини. Тобто, чим більша швидкість стиснення, тим менша ступінь стиснення, і навпаки. Знаходження для будь-якого вхідного файлу програми найменш можливого розміру є алгоритмічно нерозв’язною задачею, тому "ідеальний” архіватор неможливий.

Аспект - точка зору, за якою розглядається об´єкт дослідження.

Аспектація - пошук оптимального вигляду наукової роботи.

Атестація педагогічних працівників - визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації; установлення кваліфікаційної категорії, тарифного розряду оплати праці, присвоєння педагогічного звання.

Валідність - критерії оцінки якості тексту.

Величина (дані) – це об’єкт, із яким асоціюється певна множина значень.

Величина (з точки зору програмування) – це дані, якими оперує програма і яким потрібно відвести місце в пам’яті комп’ютера.

Величина (з точки зору алгоритмізації) – це дані, які оброляються алгоритмом.У програмуванні розрізняють: постійні величини або константи (значення не змінюється в ході виконання програми) і змінні величини (набувають різних значень під час обчислень). Постійні величини, як правило, зазначаються в описі.Величини (дані) характеризуються: ім’ям, типом, значенням.

Верифікація - перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень науки шляхом співставлення їх з об´єктом дослідження, даними відчуття та експерименту, це повторюваність результату дослідження.

Визначення - логічна дія, за допомогою якої об´єкт повинен відрізнятися від інших шляхом встановлення його специфічних і типових ознак чи такого розкриття змісту терміна, яке позначає даний об´єкт і замінює опис його властивостей.

Визначення (дефініція) - стисле наукове визначення змісту якогось поняття.

Вимірювання - операція, в основі якої лежить порівняння об´єктів за певними подібними властивостями чи ознаками з використанням кількісних характеристик.

Відображення - загальна властивість матерії, яка полягає в тому, що за певних умов взаємодії одна матеріальна система відтворює у специфічній для неї формі певні сторони іншої системи, яка взаємодіє з нею.

Відчуття - відображення властивостей предметів об´єктивної дійсності, що впливають на органи чуття; як відображення об´єктивних властивостей речей відчуття є засобом пізнання дійсності.

Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість, результативність, зрозумілість.

Галузь інформації - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і діяльності.

Генезис - процес створення та становлення будь-якого природного чи соціального явища.

Гіпотеза - наукове передбачення, припущення, істинність якого не визначено, висунуте для пояснення будь-яких явищ, процесів, причин, які зумовлюють даний наслідок.

Гносеологія - вчення про сутність і закономірності пізнання.

Двомірні масиви можна розглядати як таблицю, яка складається з m-рядків і n-стовпчиків.

Дедукція - форма достовірного умовиводу від загального положення до часткового, в якому висновок про окремі випадки множинної сукупності робиться на основі знання про загальні властивості всієї множини.

Дефініція - коротке визначення змісту якогось поняття.

Дефрагментація — це оптимізація дискового простору, упорядкування кластерів, які належать одному файлу.

Довідково-інформаційний фонд - це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб.

Доказ-обґрунтування (встановлення) істинності будь-якого твердження за допомогою інших тверджень, істинність яких доведена.

Домен Windows – це група комп'ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається контролером домена), що використовує єдину базу користувачів (тобто облікові записи знаходяться не на кожному окремо комп'ютері, а на контролері домена, т.зв. мережний вхід у систему), єдину групову і локальну політику, єдині параметри безпеки (стосовно до томів з файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису та інші параметри, що значно спрощують роботу системного адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велике число комп'ютерів.

Експеримент - апробація досліджуваних явищ в контрольованих, штучно створених умовах.
Електронні видання містять структуровану навчальну, навчально-методичну інформацію й тестові завдання, що забезпечують підготовку сучасного кваліфікованого фахівця з будь-якої форми навчання.
Навчальні електронні видання, залежно від повноти подання навчального матеріалу дисципліни, діляться на електронні підручники (ЕП) і електронні навчальні посібники (ЕНП), або електронні лекційні курси (ЕЛК), електронні методичні вказівки (ЕМВ), електронний наочний навчальний посібник (ЕННП), електронний практикум (ЕПр), електронні довідкові матеріали (ЕДМ), електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК), електронні методичні вказівки для викладачів (ЕМВВ).
Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) - Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.

Задача наукова - теоретична задача, що вимагає встановлення невідомої раніше певної закономірності, властивості чи явища.

Закон - філософська категорія, що відображає істотні, загальні, необхідні, стійкі, повторювані відношення залежності між предметами і явищами об´єктивної дійсності, що випливають з їхньої сутності.

Засоби науки - методи мислення, емпіричного дослідження, а також технічні засоби.

Збірник - це видання, яке складається із окремих робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей.

Значення змінної величини – це дані, які зберігаються й обробляються певною мовою програмування. Спосіб збереження та оброблення даних залежить від того, до якого типу вони належать.

Ідеалізація - конструювання об´єктів, яких немає в дійсності або які практично не здійснились, наділення об´єктів властивостями, які відповідають ідеалу.

Ідея - це продукт людського мислення, форма духовно-пізнавального відображення дійсності, спрямована на її перетворення. В ній відображається не лише об´єкт вивчення, але й усвідомлюється мета та її практичне втілення. Оволодіваючи масами людей, ідея здатна ставати великою перетворюючою матеріальною силою.

Імпліцитно-заплутано, сплутано, опосередковано (міститься в даному міркуванні).

Ім’я величини – це її позначення, що називається ідентифікатором (від слова "identify” – пізнавати, ототожнювати). Ідентифікаторами можуть бути окремі символи (наприклад a, b, c, r, y, h) або послідовності (наприклад, a1, k17s, asd_17 тощо). Першим символом в ідентифікаторі повинна бути бути буква.

Індукція - метод дослідження та спосіб міркування, при яких загальний висновок будується на основі часткових посилань.

Інсталяція - це процес установки програмного забезпечення на комп’ютер користувача. Виконується особливою програмою (пакетним менеджером), що є присутнім в операційній системі (наприклад, RPM і APT у Linux, Windows Installer у Microsoft Windows), або ж певним засобом установки, який входить до складу самого програмного забезпечення. В операційній системі GNU дуже поширене використання системи GNU toolchain і її аналогів для компіляції програмного забезпечення безпосередньо перед установкою.

Internet — це мережа комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Internet — це джерело інформації, яка постійно змінюється та розширюється. З часу створення в 60-х роках кількість комп’ютерів, підключених до Internet, неухильно зростає, і тепер "павутина" використовується мільйонами людей як у комерційних і державних організаціях, так і індивідуально. Головною ознакою Internet є використання протоколу TCP/IP.

Інтерфейс – це прості та зручні засоби взаємозв’язку між користувачем та програмою.

Інтуїція - спроможність безпосереднього розуміння істини. Результати інтуїтивного пізнання з часом логічно доводяться і перевіряються практично.

Інформатика - це наука, яка вивчає закони i методи накопичення, опрацювання i передачi iнформацiї в природних, технiчних i соцiальних системах з використанням комп’ютерної техніки.

Iнформацiя - це данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища.

Інформаційна модель – це модель, що описує інформаційні процеси, або модель, що містить інформацію про властивості й стан об’єктів, процесів, явищ.

Інформаційний ринок-це система економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів.

Істина - вірне, адекватне відображення предметів і явищ дійсності, відтворення їх так, як вони існують поза межами нашої свідомості. Істина об´єктивна за змістом, але суб´єктивна за формою, як результат діяльності людського мислення.

Каталог алфавітний - система карток з описом видання, розташованих в порядку алфавіту за прізвищем авторів та назвами публікації, незалежно від їхнього змісту.

Каталог предметний - містить дані про наявну літературу з певного предмета та інформацію про її згруповані за предметними рубриками, які теж розташовані в алфавітному порядку.

Категорія - форма логічного мислення, в якій розкриваються внутрішні, суттєві сторони і відносини досліджуваних предметів. Категорії пов´язані з вирішенням основного питання філософії: відношення мислення та буття. Основні категорії: матерія, свідомість, рух, простір і час, якість і кількість, зміст і форма тощо.

Кібернетика - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам'ятовувати й переробляти інформацію.

Класифікація - система співпідпорядкованих понять (класів, об´єктів) будь-якої галузі знання чи діяльності людини, як засіб для встановлення зв´язків між цими поняттями чи класами об´єктів.

Кластер — це група логічно послідовних секторів на диску. Практично всі файли на диску зберігаються у вигляді ланцюжків кластерів.

Компіляція - наукова праця, яка розроблена на основі запозичених в інших авторів матеріалів без самостійного їх дослідження та обробки.

Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів і периферійного обладнання, об'єднаних між собою каналами передачі даних.

Концепція - система поглядів на будь-що, головна думка при визначенні мети та завдань дослідження шляхів його проведення. Проведений задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.

Кракери – це так звані погані хакери. Ці люди нападають на систему й знищують цінні дані або крадуть програмне забезпечення з метою його подальшого платного поширення.

Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить лише в одному напрямку.

ЛОМ (локальна обчислювальна мережа) - це сукупність комп'ютерів, кабелів, мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої операційної системи і прикладного програмного забезпечення. Для мережевої комп'ютерної системи часто використовується абревіатура NOS (Network Operating System)
Макрос – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.

Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.

Матеріальна модель - це реальна, фізично існуюча модель, тобто така, яку можна побачити та поторкати.

Мeдіа грамотність — це процес доступу, аналізу, оцінювання і створення повідомлення різноманітних форм. В основі Медіа грамотності — модель, яка заохочує людей задавати запитання про те, що вони дивляться, бачать, читають. Медіа грамотність дозволяє споживачам критично аналізувати медіа повідомлення з тим, щоб бачити там пропаганду, цензуру, або однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу(і причини таких дій також), а також розуміти структурні елементи — такі як власник медіа, їхню модель фінансування, — які впливають на інформацію.
Медіа грамотність має на меті зробити людей досвідченими творцями і продюсераим медіа повідомлень. Полегшити, а також розуміти переваги і обмеження кожного виду медіа, а також створювати незалежні медіа.
Завдання Медіа Грамотності в трансформації медіа-споживання в активний і критичний процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію (особливо в рекламі та PR), а також допомогти людям зрозуміти роль мас-медіа і громадянських, спільний медій в побудові погдядів на реальність.Медіа грамотність є частиною медіа-освіти.

Метод дослідження - засіб досягнення мети, пізнання явищ дійсності в їх взаємозв´язку і розвитку. Спосіб відтворення досліджуваного об´єкту або предмету.

Методологія дослідження - сукупність конкретних прийомів і способів для проведення будь-якого наукового дослідження.

Модель - це сукупність найважливіших властивостей об'єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження.

Моделювання - вивчення об´єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміняє оригінал з певних сторін, які цікавлять пізнання і підлягають вивченню, непрямий, опосередкований метод наукового дослідження.

Модератори - люди, які постійно стежать за дотриманням порядку на форумах. Вони мають права редагувати, знищувати повідомлення, блокувати, розблоковувати, переносити, розділяти теми та виконувати інші привілегійовані функції у певних форумах.

Монографія - наукове видання, що містить повне і вичерпне всебічне дослідження якоїсь однієї проблеми чи теми.

Наука - система знань об´єктивних законів природи, суспільства і мислення, які отримуються і перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті спеціальної діяльності людей.

Наукова інформація - це одне із загальних понять науки, що означає певні відомості, сукупність якихось даних, знань тощо.

Наукова тема - задача наукового характеру, яка потребує проведення наукового дослідження.

Наукова школа - неформальна творча співдружність в межах будь-якого наукового напряму висококваліфікованих дослідників, об´єднаних спільністю підходів.

Наукове дослідження - цілеспрямоване вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

Наукознавство - розділ науки, який вивчає закономірності її функціонування і розвитку, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з іншими сферами матеріального і духовного життя суспільства

Наукометрія - галузь наукознавства, яка займається статистичними дослідженнями структури і динаміки наукової інформації.

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на отримання і виконання нових знань.

Нематеріальна модель - описує властивості оригінала, тобто є сукупністю певної інформації.

Об´єкт дослідження - процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження.

Обчислювальна мережа — це складний комплекс взаємозалежних програмних і апаратних компонентів, що узгоджено функціонують.

Одномірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.

Оператор – це граматична конструкцiя, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування.

Операнд - це аргумент операцiї.

Парадигма - поняття сучасної науки, яке означає особливий спосіб організації наукових знань щодо того чи іншого бачення світу та відповідні зразки або моделі дослідження. Зміна парадигми розглядається наукою як революція.

Періодичне видання - це журнали, бюлетні та інші видання з різних галузей науки і техніки з викладом матеріалу в популярній доступній формі

Підпрограма – це відносно невелика завершена програма, яка призначена для вирішення підзадачі (виконання деяких конкретних дій) та оформлена за певними правилами, які роблять її текст незалежним від інших частин програми.

Події - повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.

Повідомлення – це різні форми подання якої-небудь інформації.

Поняття - відображення найбільш суттєвих і властивих предмету чи явищу признаків.

Предмет дослідження - все те, що знаходиться в межах об´єкту дослідження у визначеному аспекті пізнання. Це досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об´єкту. Конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття.

Принципи - головні вихідні положення будь-якої теорії, вчення, науки; внутрішні переконання людини, її усталений погляд на те чи інше питання.

Проблема - велика множинність наукових питань майбутніх досліджень; складне теоретичне або практичне питання, що потребує дослідження.

Прогнозування - спеціальне наукове дослідження конкурентних перспектив розвитку будь-якого явища; процес наукового передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого й сучасного, систематична, науково-обґрунтована інформація про якісні і кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі.

Програма- план дiй, який пiдлягає виконанню певним виконавцем.

Програміст - це висококваліфікований спеціаліст, який створює комп’ютерні програми.

Програмування – це розробка програм для різних обчислювальних і керуючих пристроїв.

Професійні компетенції дають плідну модель для навчання та розвитку, можна застосувати до всіх трьох підходів (методи, поведінку, компетенції в цілому).
Ця модель може допомогти у здійсненні:
1.                  Об'єктивної оцінки необхідності навчання та розвитку
2.                  Розробки структури діяльності з навчання та розвитку
3.                  Вибору ефективних видів навчання та розвитку
4.                  Оцінки навчання - щоб воно відповідало призначеним цілям навчання і розвитку і стратегії організації
5.                  Управління просуванням до мети навчання та розвитку.


Резюме - короткий висновок, що містить основні положення доповіді, промови, наукові праці, дискусії.. Вказівка на зміст первинної роботи, гранично лаконічна, може бути у вигляді одного речення. Розміщується в кінці статті і містить інформацію оцінного характеру

Релятивність- відносність людських знань.

Реферат-письмова форма доповіді на певну тему, зміст лише повідомляє про щось, а не переконує в чомусь; інформативне видання, яке визначає короткий виклад змісту наукового дослідження.

Робоча група (або просто група) - спеціально створені об'єднання користувачів за рівнем доступу, інтересами і т.д. Кожен учасник може належати до кількох груп, а кожна група може мати власні рівні доступу. Це дозволяє легше надавати модераторські права чи обмежувати доступ до певних форумів.

Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або невиконання певної умови.

Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.
Синтез - поєднання раніше виділених частин предмету дослідження в єдине ціле.

Спадне програмування – це проектування й розробка додатків (програм) зверху донизу. Тобто, спершу виділяється декілька підпрограм, які вирішують самі глобальні задачі (наприклад, ініціалізація даних, основна частина, виведення результатів), потім кожен з цих модулів деталізується на більш низькому рівні, розбиваючись в свою чергу на певне число інших підпрограм, і так відбувається до того моменту, коли задача буде реалізована.

Способи задання алгоритмів - словесний опис послідовності обчислень; аналітичний (у вигляді формул); графічний (у вигляді схем і діаграм); псевдокод; запис алгоритмічною мовою.

Спостереження - це метод цілеспрямованого дослідження об´єктивної дійсності, в тому вигляді, в якому вона існує в природі та суспільстві і доступна безпосередньо для сприйняття людиною без втручання в неї.

Стандарт - норма, зразок, мірило.

Стандарти - це нормативні документи, в яких встановлені єдині вимоги до основних властивостей будь-якої продукції або виду робіт.

Структурне програмування - це такий метод програмування, який забезпечує створення програми, структура якої зрозуміла і нерозривно пов’язана із структурою задачі, що вирішується. Для реалізації структурного підходу в програмуванні введено поняття підпрограми. Однією з переваг структурного програмування при складанні алгоритму є можливість спадного програмування.

Судження-це форма думки про певний предмет чи явище.

Сутність програмування - це здатність перетворювати відомі можливості комп’ютера в нову функцію або продукт.

Теза - стислий виклад основних положень, наукової праці, статті, доповіді, який передбачає попереднє ознайомлення учасників семінарів, конференцій, симпозіумів з результатами наукового дослідження.

Тема - наукове завдання, яке охоплює визначну галузь наукового дослідження.

Теорія - вчення, система ідей або принципів, висока форма узагальнення і систематизації знань, спрямованих на визначення того чи іншого явища. Це форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетворюються на елементи цілісної системи наукових знань.

Теорія - система знань, що описує і пояснює сукупність явищ певної частки дійсності і зводить відкриті в цій галузі закони до єдиного об´єднувального початку (витоку). Теорія будується на результатах, отриманих на емпіричному рівні досліджень. Теорія має бути ефективною, конструктивною і простою.

Теорія пізнання (гносеологія) - вчення про природу пізнання та його можливості, основні закономірності, форми та методи пізнання людиною навколишньої дійсності.

Тип даних - це спосіб збереження і подання даних у комп’ютерній системі, який задає певний формат або розмір вмісту змінної. Тип величин визначається значеннями, яких вона набуває, й операціями, які можна над нею виконувати.

Тренаж (від англ. train – виховувати, навчати) - Тренування, а також комплекс вправ для тренування в чому-небудь.

Тренажер (від тренаж) - Моделюючий пристрій для опрацювання робочих навичків або тренування льотчиків і космонавтів.

Узагальнення - логічна дія, в процесі якої здійснюється перехід від одиничного до загального. Узагальнення відбувається шляхом абстрагування при утворенні понять, суджень, теорії.

Умовивід - це така форма мислення, в результаті якої з одного або кількох суджень, що відображають зв´язки і відношення предметів об´єктивної дійсності виводиться нове судження, міркування, нова думка, що містить вже нове знання про досліджувані предмети, явища, процеси.

Уява - психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, думок, на основі її попереднього досвіду. Особливим видом уяви є мрія.

Факт науковий - реальність, дійсність, складовий елемент основи наукового знання, віддзеркалення об´єктивних властивостей речей і процесів. Характерні властивості наукового факту - новизна, точність, об´єктивність, достовірність. На основі фактів будуються теорії, виводяться закони.

Формування професійних компетенції - це результат вмілого застосування різних методів навчання в поєднанні з конкретною ситуацією, цінностями, здібностями і знаннями. Наприклад, успішне керівництво командою може бути результатом ефективного навчання застосування таких методів, як: інтерв'ювання з метою оцінки роботи, проведення робочих нарад, надання «зворотного зв'язку», управління виконанням.

Фрагментація — це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також багато файлів, записаних в кластерах на різних ділянках диска. Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спрацювання дисководу.

Фрикери – це народ, який займається хакінгом на телефонних лініях з метою одержання безкоштовної телефонної розмови з будь-якою точкою світу.

Хакери – це народ, який вламується в систему заради забави, не роблячи при цьому відчутної шкоди комп’ютерам. Хакери вриваються в систему, оглядаються, і потім пробують зламати навіть більш безпечну систему. Вони не роблять прибуток з хакінга.

Циклічні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить багаторазово в одній формулі при різних значеннях змінних величин. Циклічні алгоритми розрізняють таким чином: цикл з передумовою; цикл з постумовою; цикл з параметром.

У циклі з передумовою спочатку перевіряється умова (звідси і назва — цикл з передумовою) і, якщо умова виконується, то здійснюється дія. Потім знову перевіряється умова і т. д. Виконання циклу припиняється, коли умова перестає виконуватися. Для цього необхідно, щоб дія в циклі впливала на зміну умови. Інакше відбудеться "зациклювання” — нескінченне виконання циклу. Воно є ціновою помилкою в разі використання циклів.

Цикл із постумовою виконується аналогічно, але умова перевіряється після виконання дії (тому цикл і називається з постумовою). Повторення дії відбувається тоді, коли умова не виконується. Дія в циклі з постумовою виконується завжди хоча б один раз, а з передумовою може не виконуватися жодного разу, якщо із самого початку умова не виконується.

Цикл із параметром будується на підставі одного з перших двох видів циклів.

Цитата - дослівний уривок з твору, чийсь вислів, що наводиться (письмово чи усно) як підтвердження або заперечення певної думки чи ілюстрації до фактичного матеріалу.

Член-кореспондент - академічне звання, що надається вченому, обраному до складу академічних наук.

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури. Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах. Основні джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг в радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують як джерело інформації. Наприклад, у військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.