1 урок. Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані, інформація, шум


Ми живемо в інформаційному суспільстві і щоденно отримуємо великий обсяг інформації. Вивченням різноманітних способів збирання, передавання, зберігання, обробки та використання інформації займається наука інформатика. Зберігати, обробляти та поширювати інформацію людині допомагає комп’ютер.
Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді рисунків, жестами, спеціальними знаками чи організованими якимось іншим чином. Прикладами повідомлень є розповідь учителя, лист, покази термометра тощо.
За допомогою повідомлень відбувається обмін інформацією між людьми, між людьми і пристроями, між пристроями; обмін сигналами в рослинному і тваринному світі тощо.
Дані — це зрозуміла інформація, яку можна передавати й обробляти.
Властивості інформації
Корисність. Корисність інформації оцінюється за тими задачами, які можна розв’язати з її використанням. Відомості, корисні для однієї людини, виявляються непотрібними для іншої, якщо вона не може їх використати.
Актуальність. Інформація актуальна (своєчасна), якщо вона важлива в певний момент часу. Наприклад, програма телепередач актуальна тільки на визначений день.
Достовірність. Інформація вважається достовірною, якщо вона не суперечить реальній дійсності, правильно її пояснює і підтверджується нею. Наприклад, трамвай їздить по рейках.
Об’єктивність. Інформація може бути об’єктивною або суб’єктивною (залежати чи не залежати від судження окремої людини). Наприклад, повідомлення «вода холодна» є суб’єктивним, водночас повідомлення «температура води +10° С» дає об’єктивну інформацію.
Повнота. Інформація повна, якщо її достатньо для правильних висновків і прийняття правильних рішень. Якщо людині на основі якої-небудь інформації доводиться щось вирішувати, то вона спочатку оцінює, чи досить цієї інформації для ухвалення правильного рішення.
Зрозумілість. Інформація зрозуміла, якщо під час її сприймання немає потреби в додаткових повідомленнях (не виникає запитань). Наприклад, складні математичні формули незрозумілі учням початкових класів.
Поняття шуму
Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум. Інформація може перетворюватися на шум, і навпаки, шум може перетворюватись на інформацію (залежно від ситуації).
Способи подання повідомлень
Ви вже знаєте, що інформація передається за допомогою повідомлень.
Повідомлення можуть передаватись від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.
Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів.
За формою подання можна виділити такі види інформації:
1) текстова — інформація, яка відображається у вигляді текстів;
2) графічна — картини, рисунки, графіки, діаграми, схеми, фотографії тощо;
3) звукова інформація — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти;
4) умовні жести та сигнали — міміка, сигнали регулювальника на перехресті тощо;
5) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об’єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації може бути фільм.
Інформація сприймається людиною через органи чуття. Ми отримуємо інформацію за допомогою зору, слуху, нюху, дотику та смаку.
Зір, слух, нюх, дотик, смак — це спосіб сприйняття інформації.
— Які ви можете назвати органи чуття в людини? (Очі, вуха, ніс, шкіра, язик)
Приклади сприймання видів інформації:
  • перегляд фільму задіюються зір і слух;
  • обід нюх і смак;
  • укол голкою — дотик. Інтерактивні вправи на повторення

Правила поведінки в кабінеті інформатики

Інформація. Розгадай ребуси
Правила роботи за компю'тером
Способи подання інформації


Тест по темі: Інформатика. Техніка та правила поведінки в кабінеті інформатики. Інформація. Повідомлення.Немає коментарів:

Дописати коментар