11 класТема уроку
1.
Правила техніки безпеки і поведінки під час роботи з комп’ютером. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень.
2.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень.
3.
Побудова графіка функції однієї змінної. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2. Побудова графіків функції
4.
Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь. 
5.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь
6.
Розв’язування задач на пошук екстремумів
7.
Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі
8.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології
Урок узагальнення знань.                
9.
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів.
10.
Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
11.
Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта
12.
Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.
13.
Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління
14.
Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень. Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів керування. Відтворення на формах зображень
15.
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході виконання проекту. Константи. Введення даних.
16.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6. Введення й виведення даних, робота зі змінними
17.
Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді
18.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 7. Налагодження програм
Урок узагальнення знань                                                                   (оцінки за підтему)
19.
Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблиці істинності.
20.
Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання.
21.
Оператори розгалуження
22.
Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.
23.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8Складання програм з розгалуженнями
24.
Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм
25.
Стандартні підпрограми та підпрограми користувача
26.
Створення і виклик підпрограм
27.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Використання підпрограм
28.
Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання
29.
Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами
30.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 10. Програмування циклічних обчислень .Урок узагальнення знань
31.
Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та відображення його вмісту
32.
Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві
33.
Обчислення підсумкових показників для числового масиву.
34.
Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям
35.
Вибирання елементів з масиву за певним критерієм
36.
Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві
37.
Інструктаж з БЖД. Практична робота  № 11. Опрацювання одновимірних масивів.
Урок узагальнення знань                                                                      (Оцінки за тему)
38.
Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних
39.
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі
40.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 12Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД
41.
Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних
42.
Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми
43.
Сортування, пошук і фільтрація даних
44.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних
45.
Поняття запиту до реляційної бази даних
46.
Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням конструктора
47.
Редагування  запитів, звітів і форм з використанням конструктора
48.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 14Створення запитів і звітів. Урок узагальнення знань
49.
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.
50.
Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів
51.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту
52.
Основи веб-дизайну . Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.
53.
Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів
54.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 16. Створення й ведення власного блогу.
Урок узагальнення знань.                                                                (Оцінки за підтему)
55.
Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації
56.
Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій
57.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 17. Створення інформаційного бюлетеня або буклету
58.
Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації
59.
Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів
60.
Розробка сценарію відеокліпу. Налагодження часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налагодження переходів між його фрагментами
61.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 18. Створення відеокліпу
Урок узагальнення знань.                                                               (Оцінки за підтеми )
62.
Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів
63.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах
64.
Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.
65.
Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами
66.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 20Розробка колективного проекту
67.
Захист проектів
68.
Підсумковий урок.Цікаві вправи для учнів 11-х класів по темі СУБД Access