8 клас


№ уроку
Тема уроку
Тема 1. Кодування даних(3 год)
1.       
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

2.             
Кодування символів.

3.             
Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год+1 год.)

4.             
Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

5.             
Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

6.             
Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

7.             
Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

8.             
Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.
Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

9.             
Урок узагальнення знань з тем «Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера».(тести)

Тема 3. Опрацювання текстових даних(6 год+2 год.)

10.         
Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

11.         
Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

12.         
Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

13.         

14.         

15.         
Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

16.         
Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.


17.         
Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа(6 год)

18.         
Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

19.         
Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

20.         
Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

21.         
Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

22.         
Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

23.         
Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.
Узагальнення знань та вмінь з тем «Опрацювання текстових даних», «Опрацювання об’єктів мультимедіа»(тести). (Оцінка за тему  3-4).

Тема 5. Основи подібно- та об'єктно-орієнтованого програмування(8 год)

24.         
Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

25.         
Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

26.         
Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

27.         
Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

28.         
Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

29.         
Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

30.         
Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

31.         
Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.
Узагальнення знань та вмінь з теми « Основи подібно- та об'єктно-орієнтованого програмування» (усний залік).

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
(20 год +2 год)

32.         
Поле, його властивості.

33.         
Величини (змінні і константи), їхні властивості.

34.         
Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

35.         
Налагодження програм.

36.         
Практична робота 11. Налагодження готової програми.

37.         
Величини логічного типу, операції над ними.

38.         
Величини логічного типу, операції над ними.

39.         
Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

40.         
Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

41.         
Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Узагальнення знань та вмінь(тести).

42.         
Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.

43.         
Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

44.         
Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

45.         
Цикл з лічильником.

46.         
Цикл з передумовою.

47.         
Цикл з післяумовою.

48.         
Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

49.         
Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

50.         
Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

51.         
Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

52.         
Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

53.         
Узагальнення знань та вмінь з теми « Алгоритми роботи з об’єктами та величинами» (комплексна практична робота).

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора(10 год.)

54.         
Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

55.         
Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

56.         
Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.

57.         
Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

58.         
Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

59.         
Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

60.         
Упорядковування даних у таблицях.

61.         
Автоматичні та розширені фільтри.

62.         
Проміжні підсумки. Умовне форматування.

63.         
 Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.
Узагальнення знань та вмінь з теми « Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора « (тести).

Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач(5 год.)

64.         
Розв’язування компетентнісних задач.

65.         
Розв’язування компетентнісних задач.

66.         
Розв’язування компетентнісних задач.

67.         
Розв’язування компетентнісних задач.

68.         
Розв’язування компетентнісних задач.

Тема 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика(4 год.)

69.         
Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

70.         
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

71.         
Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

72.         
Захист проекту. Підсумковий урок
ПІДРУЧНИК "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Й.Я. РИВКІНД ТА ІН.
Назва: Підручник "Інформатика 8 клас"
Автори: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько 
Пдіручник "Інформатика 8 клас" Ривкінд Й.Я. та ін.Видавництво: Генеза
Мова: українська
Сторінок: 288
Рік: 2016
Формат: pdf
Розмір: 24 МБ
Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з новою програмою, на вісім розділів. У підручнику розділи «Текстовий процесор» і «Табличний процесор» подано для пакету Microsoft Office. Розробка цих розділів для пакету LibreOffice буде розміщена на сайті авторського колективу.
Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить шістнадцять практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов'язковим для всіх учнів.
Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що...».

Немає коментарів:

Дописати коментар